دیدار مسئول بخش حقوق بشر نهاد مدنی بروجردی، با پرفسور دیوید کی

در روز جمعه، 23 اکتبر 2015، پروفسور دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان،  سخنرانی کلیدی با عنوان “چالش های آزادی بیان در عصر دیجیتال” که این سخنرانی در دانشگاه UCONN ، برگزار گردید.