زندانیان سیاسی رجایی شهر با پای برهنه به سالن ملاقات رفتند

rajaee shar3زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج امروز در اعتراض به تشدید فشار های زندانبانان با پای برهنه به سالن ملاقات رفتند.

خانم پارسی جو همسر حمید بابایی٬ زندانی محبوس در زندان رجایی شهر در مورد دلیل این رفتار می نویسد:
وقتی از حمید پرسیدم چی شده؟ گفت که مسولین زندان برای جلوگیری از ورود موبایل و فلش و اس دی و همچنین مواد مخدر به داخل زندان دستور داده اند که کسی با کفش وارد سالن ملاقات نشود، همه با دمپایی! ما همگی تو اعتصاب بودیم و بعد دسته جمعی تصمیم گرفتیم به جای پوشیدن دمپایی با پای برهنه وارد سالن بشویم.

در چند هفته گذشته فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای تهران و دیگر شهرستان ها افزایش چشم گیری داشته است و تعدادی از زندانیان در اعتصاب غذا هستند.