اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی رجایی شهر

سحرگاه امروز سه شنبه ۱۲ مرداد ماە ۱۳۹۵، حکم اعدام تعدادی از زندانیان عقیدتی کرد محبوس در “زندان رجایی شهر کرج” اجرا شد و خانوادە اعدام شدگان برای تحویل جنازە آنها به “پزشکی قانونی” فراخواندە شدند.

 درپی حمله روز گذشته گارد ویژه زندان که لباس سیاه برتن داشتند٫ تعداد ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند با دستبند، پابند و چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل شدند.

حکم ۲۱ نفر از این زندانیان سحرگاە امروز اجرا شد. این در حالیست کە روز گذشتە طی تماسی تلفی با ۲٠ خانوادە ی محکومین به اعدام ، آنها را برای آخرین دیدار بە زندان فراخواندند.

 اجرای حکم اعدام دست کم ۷  تن از این منتقل شدگان در مرحله بدوی بوده است و قانوناً تا پایان مراحل دادرسی و قطعیت حکم، قابل اجرا نمی باشد.

در پی این اعدام دسته جمعی، زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی شهر کرج که اکثر آنها را زندانیان سنی مذهب تشکیل داده اند؛ درهمدردی با خانواده های داغدار دست به اعتصاب غذا زده اند.

هیچ یک از ساز و کارهای حقوقی در پرونده این زندانیان عقیدتی اهل سنت اعمال نشده و در دادگاه های چند دقیقه ای و ناعادلانه محاکمه شده اند و حتی خانواده ها از اخرین دیدار با فرزندان خود محروم شدند و آنان از حق دفاع از خود نیز محروم بودند.

مصاحبه منتشر نشده از شهرام احمدي (یکی از اعدام شدگان امروز) که سال ۲۰۱۵ انجام شده برای اطلاع رسانی به دکتر احمد شهید

این مصاحبه توسط بیژن فتحی ومهوش علاسوندی انجام شد